English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 89192/118972 (75%)
Visitors : 23706105      Online Users : 62
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/39073


  Title: 七夕詩之研究 ---- 以六朝至唐代為範圍
  Authors: 吳淑杏
  Contributors: 王文顏
  吳淑杏
  Keywords: 七夕
  牛郎織女
  節日
  習俗
  唐代
  Date: 2004
  Issue Date: 2010-04-24 17:54:29 (UTC+8)
  Abstract: 六朝至唐時期是中國傳統歲時節令活動日益完備的一個重要時期。所以,若要對中國的節日文化有所了解,必須對六朝至唐的節日習俗有更深一層的認識。在中國古代的民俗節日中,七夕是女兒節的代表節日之一,詩人熱衷參與各項活動,因此產生許多相關的文學作品。本論文以六朝至唐代的七夕詩作為研究主題,不僅可一窺七夕節俗之內容與演變,更可深刻體察在不同的政治、時空背景下,時人精神生活的情況,亦可擴展唐詩的研究層面。
  有關六朝的七夕詩,本論文採自逯欽立《先秦漢魏南北朝詩》;唐詩方面,則採自清聖祖御定之《全唐詩》。經過前文之析論,筆者歸納若干重點如下:其一,關於七夕之起源:目前所知有:源於初七之陽會日、源於上古貙膢之祭、源於七月七日的歲時活動三種說法,筆者以為,此三種說法皆有它的可能性。其二,關於七夕成為節日之時代:目前所知有:形成於戰國、形成於漢朝、形成於晉朝三種說法。筆者以為,此節日或產生於漢,然產生於晉的可能性最高。其三,關於牛女神話的思想淵源:牽牛的化身,一般有「穀物神」與「河神」兩種說法,筆者以為,如果仔細研究先民的文化背景,則將牽牛視為「穀物神」之化身,似乎比「河神」之化身更妥當;織女的原始信仰,一般有「桑神」、「蠶神」、「織神衣之女子」、「漢水女神」四種說法。筆者據洪淑苓之說以為,「織神衣之女子」、「漢水女神」二種說法,應在織女成為星名以後才有的聯想,織女在形成星名之前的原始信仰,應為「桑神」或「蠶神」。其四,關於牛女神話形成的過程:筆者則根據王孝廉及洪淑苓之說,再加以深究。其五,關於七夕詩的盛行狀況:以《先秦漢魏晉南北朝詩》、《全唐詩》為依據,製成<六朝七夕詩作一覽表>、<唐代七夕詩作一覽表>,藉以統計六朝與唐代七夕詩之作者、作品數量及年平均產量。其六,關於七夕的習俗:唐代七夕節比起六朝,又多了「浮花洗面」、「競試新妝」、「喜食花果」、「女子拜月」等習俗。可見唐人對七夕節日之重視,遠過於六朝時期。其七,分析七夕詩的典故運用,有助於對下列幾項的進一步瞭解:一、牛女故事的形成脈絡二、織女的信仰三、七夕的仙道色彩 四、七夕詩的內涵其八,關於七夕詩的內涵:唐代七夕詩在「寫景記遊」、「抒情感懷」、「遊戲應酬」等內容上,比六朝來的豐富多樣;此外,唐代又多了「借題議論」之內涵,可見牛女故事在唐代已普遍為詩人所歌頌,詩人並開始對故事內容與習俗提出反思。
  Reference: (一)、古代典籍
  《全唐詩》 清聖祖御定 台北:文史哲出版社 1978年
  《先秦漢魏晉南北朝詩》 逯欽立輯校 台北:木鐸出版社 1983年
  * * * * * * * * *
  《詩經》(十三經注疏2)漢•鄭玄注、唐•孔穎達疏 台北:藝文印書館 1989年
  《山海經》 民•袁珂譯注 台北:台灣古籍出版社 1998年
  《尚書》 唐.孔穎達注 台北:國立中央圖書館 1991年
  《周易》 宋•朱熹注 上海:上海古籍出版社 1995年
  《禮記》(十三經注疏5)漢•鄭玄注、唐•孔穎達疏 台北:藝文印書館 1989年
  《楚辭》 後漢•王逸注 台北:台灣商務印書館 1965年
  《呂氏春秋》 秦•呂不韋撰 台北:台灣商務印書館 1968年
  《古典與山水》 林文月撰 台北:純文學出版社1976年
  《從比較神話到文學》 陳慧樺、古添洪編著 台北:東大圖書公司 1977年
  《中國詩學》 劉若愚撰 台北:幼獅文化公司 1977年
  《中國文學家大辭典》 譚正璧編 台北:河洛圖書出版社 1978年
  《中國歷史紀年表》 華世出版社 華世出版社編訂 1978年
  《說俗文學》 曾永義撰 台北:聯經出版事業公司 1980年
  《春夏秋冬- 中國古典詩歌中的季節》龔鵬程撰 台北:故鄉出版社 1980年
  《中國節令習俗》 王世禛撰 台北:星光出版社 1981年
  《詩經研究論集》 熊公哲等撰 台北:黎明文化有限公司 1981年
  《食雕藝術》 季吉川撰 怒江文化事業公司 1981年
  《淮南子》 漢•劉安撰 台北:世界書局 1984年
  《鐘敬文民間文學論集》(上冊)鐘敬文 上海:文藝出版社 1982年
  《中國神話研究》 玄珠撰 台北:里仁書局 1982年
  《中國詩文論叢》 中國詩文研究會編輯 東京:中國詩文研究會 1982年
  《主題學研究論文集》 陳鵬翔主編 台北市 :東大圖書公司 1983年
  《全宋詞》 唐圭璋編 台北:文光出版社 1983年
  《神話、愛情、詩 》 沈謙撰 台北:尚友出版社 民國1983年
  《從比較神話到文學》 古添洪、陳慧樺編著 台北:東大圖書公司 1983年
  《國史探微》 楊聯陞撰 台北:聯經出版事業公司 1983年
  《由隱逸到宮體》 洪順隆撰 台北:文史哲出版社 1984年
  《六朝詩論》 洪順隆撰 台北:文津出版社 1985年
  《史記》 漢•司馬遷撰 台北:鼎文書局 1979年
  《神話•禮儀•文學》 陳炳良撰 台:聯經出版事業公司 1985年
  《神話與小說》 王孝廉撰 台北:時報文化出版企業有限公司 1986年
  《六朝隋唐仙道類小說研究》 李豐楙撰 台北:台灣學生書局 1986年
  《神話— 原型批評》 葉舒憲選編 陝西師範大學出版社 1987年
  《中國民俗歲時節日》 婁子匡撰 台北:正中書局 1987年
  《中外六朝文學研究文獻目錄》 洪順隆主編 台北:文津出版社 1987年
  《中國古代文學作品選》徐中玉、金啟華主編 上海:古籍出版社 1987年
  《探求不死》 李豐楙撰 台北:九大文化股份有限公司 1987年
  《中國的神話世界》下冊 王孝廉撰 時報文化出版企業有限公司 1987年
  《唐五代北宋詞研究》楊鐵嬰譯 陝西人民出版社 1987年
  《漢書》 漢•班固撰 台北:鼎文書局 1 979年
  《探索非理性世界‐ 原型批評的理論與方法》葉舒憲撰 四川人民出版社 1988年
  《中國年節文化》 范勇, 張建世撰 四川省:海南人民出版社 1988年
  《李商隱詩歌集解》 劉學鍇、余恕誠撰 北京:中華書局 1988年
  《中國節慶及其起源》 陳久金、盧蓮蓉編著 上海:科技教育出版社1989年
  《節令的故事》 齊治平撰. 台北市 : 幼獅文化公司 1989年
  《歷代社會風俗事物考》尚秉和撰 上海:文藝出版社 1989年
  《中國民俗探微》 高國藩撰 河南大學出版 1989年
  《中國文化與悲劇意識》 張法撰 北京:中國人民大學出版社 1989年
  《符號:語言與藝術》俞建章、葉舒憲 編著 台北:九大文化股份公司 1990年
  《中國古代詩歌欣賞辭典》馬美信、賀聖遂主編 上海:漢語大詞典出版社1990年
  《後漢書》 南朝宋•范曄撰 台北:藝文印書館 1958年
  《文化人類學》 林惠祥撰 上海:上海書店 1990年
  《宋詩之傳承與開拓》 張高評撰 台北:文史哲出版社 1990 年
  《中國文學欣賞舉隅》傅庚生撰 台北:國文天地雜誌社 1990年
  《中國神話史》 袁珂撰 台北:時報文化出版企業有限公司 1991年
  《歲時與神誕》 阮昌銳撰 台北:台灣省立博物館 1991年
  《詩歌分類學》 古遠清撰 高雄:復文圖書出版社 1991年
  《年節尋根》 李原白撰 台北:臺灣書店1991年
  《中國文學發展史》 劉大杰撰 台北:華正書局 1991年
  《生死崇拜與死亡抗拒》 張銘遠 中國華僑出版社 1991年
  《中國山水詩史》 李文初等撰 廣東高等教育出版社 1991年
  《三國志》 晉•陳壽撰 台北:藝文印書館 1958年
  《流金歲月-唐代卷》 董乃斌撰 香港:中華書局 1992年
  《全唐詩大辭典》 張滌華主編 太原:山西人民出版社 1992年
  《臺灣風俗探源》 洪敏麟主講 洪英聖編著 台北:臺灣省政府新聞處 1992年
  《六朝的城市與社會》 劉淑芬撰 台北:台灣學生書局 1992年
  《中國文學家大辭典.唐五代卷》周祖譔主編 北京:中華書局出版社 1992年
  《月亮神話》 M.艾瑟.哈婷撰 蒙子、龍天、芝子譯 上海:文藝出版社 1992年
  《文化與時間》 法•路易•加迪等撰 台北:淑馨出版社1992年
  《六朝服食風氣與詩歌》 顏進雄撰 台北:文津出版社 民國1993年
  《歲節的故事》 殷登國撰 台北:時報文化出版企業有限公司 1993年
  《中國歲時禮俗》 喬繼堂撰 台北:百觀出版社 1993年
  《晉書》 唐•房玄齡撰 台北:藝文印書館 1972年
  《中國古代神話》 袁珂撰 台北:臺灣商務印書館 1993年
  《詩經正詁》 余培林撰 台北:三民書局 1993年
  《中國詩歌史─ 魏晉南北朝》 鍾優民撰寫 高雄:麗文文化事業股份有限公司 1994年
  《唐五代詞的文化觀照》 劉尊明撰 台北:文津出版社 1994年
  《中國古代文學十大主題 – 原型與流變》王立撰 台北:文史哲出版社 1994年
  《中國古代飲食文化》 林乃燊撰 台北市:臺灣商務印書館 1994年
  《神秘的節俗》 張君撰 廣西人民出版社 1994年
  《中國古代詩歌中的女性情愛世界》 陳宏碩撰 武昌:武漢大學出版社 1994年
  《中國婚姻史》 蘇冰、魏林撰 台北:文津出版社 1994年
  《數術探秘-數在中國古代的神秘意義》俞曉群撰 北京:三聯書店 1994年
  《宋書》 梁•沈約撰 台北:鼎文書局 1975年
  《中國神話學文論選萃》(下冊) 馬昌儀編 中國廣播電視出版社 1994年
  《修辭析論》 董季棠撰 台北:文史哲出版社 1994年
  《中國古代詩歌與節日習俗》李岩齡、韓廣澤撰 台北:知道出版有限公司 1995年
  《六朝人才觀念與文學》 林童照撰 台北:文津出版社 1995 年
  《詩經正詁》 余培林撰 台北:三民書局 1995 年
  《文化紊流中的文學與文士》 董乃斌撰 鄭州市﹕河南人民出版 1995年
  《神話論》 林惠祥撰 台北:臺灣商務印書館 1995年
  《中國節令史》 李永匡、王熹撰 台北:文津出版社 民國1995年
  《誤入與謫降 ― 六朝隋唐道教文學論集》 李豐楙撰 台灣學生書局 1996年
  《憂與遊–六朝隋唐遊仙詩論集》 李豐楙撰 台灣學生書局 民國1996年
  《南齊書》 南朝•梁蕭子顯撰 台北:藝文印書館 1972年
  《齊梁詩歌響盛唐詩歌的嬗變》 杜曉勤撰 台北:商鼎文化出版社 1996年
  《唐帝國的精神文明﹕民俗與文學》程薔、董乃斌撰 北京﹕中國社會科學出版社 1996年
  《六朝情境美學綜論 》 鄭毓瑜撰 台北:臺灣學生書局 1996年
  《唐代遊仙詩研究》 顏進雄撰 台北:文津出版社 1996年
  《中國民俗語言學》曲彥斌主編 上海文藝出版社 1996年
  《神話與詩》 聞一多撰 上海:華東師範大學 1997年
  《神話與時間》 關永中撰 台北:台灣書店 1997年
  《由山水到宮體─ 南朝的唯美詩風 》 王力堅撰 台灣商務印書館 1997年
  《六朝唯美詩學》 王力堅撰 台北:文津出版社 1997年
  《初唐詩歌中季節之研究》 凌欣欣撰 台北:文津出版社 1997年
  《北齊書》 隋•李百藥撰 台北:藝文印書館 1950年
  《高唐神女與維納斯─ 中西文化中的愛與美主題》 葉舒憲撰 北京:中國社會科學出版社 1997年
  《漢魏六朝文學新論- 擬代與贈答篇》 梅家玲撰 台北:里仁書局 1997年
  《唐代登臨詩研究》 王隆升撰 台北﹕文津出版社 1998年
  《從神話到鬼話–台灣原住民神話故事比較研究》李福清撰 台中:晨星出版社1998年
  《神話與傳說 》周作人撰 台北:駱駝出版社 1998年
  《唐代關中士族與文學》 李浩撰 台北:文津出版社 1999年
  《盛唐文化精神與詩人人格》 傅紹良撰 台北:文津出版社 1999年
  《唐詩風貌及其文化底蘊 》 余恕誠撰 台北:文津出版社 1999年
  《仕隱與中國文學•六朝篇》王文進撰 台北 :臺灣書店 1999年
  《中國抒情詩的世界》 蔡瑜撰 台北:台灣書店 1999年
  《南史》 唐•李延壽撰 台北:鼎文書局 1976年
  《魏晉詩歌的審美觀照》 王力堅撰 台北:文津出版社 2000年
  《唐詩的樂園意識》 歐麗娟撰 台北市:里仁書局 2000 年
  《雅人深致與宗教情緣-唐代文人的生活樣態》 李乃龍撰 台北:文津出版社 2000年
  《科舉之路與宦海浮沉-唐代文人的仕宦生涯》 尚永亮撰 台北:文津出版社2000年
  《浪漫情懷與詩化人生-唐代文人的精神風貌》尚永亮、李乃龍撰 台北:文津
  出版社 2000年
  《唐詩的美學詮釋》 李浩撰 台北:文津出版社 2000年
  《楚辭與美學》 蕭兵撰 台北:文津出版社 2000年
  《三李神話詩歌之研究》 盧明瑜撰 國立台灣大學文學院 2000年
  《漢魏六朝詩講錄》(下) 葉嘉瑩撰 台北:桂冠圖書股份有限公司 2000年
  《北史》 唐•李延壽撰 台北:鼎文書局 1976年
  《神話學引論》 蕭兵撰 臺北市:文津出版社 2001年
  《中國詠物詩「託物言志」析論 》 林淑貞撰 台北:萬卷樓 2002年
  《豪情壯志譜驪歌—盛唐送別詩的審美風格》蔡玲婉撰 台北:文津出版社 2002年
  2、外文翻譯著作
  《餘暇社會學》 加藤秀俊著 彭德中譯 台北:遠流出版社 1989年
  《人論》 恩斯特•卡西勒著 甘陽譯 台北:桂冠圖書股份有限公司 1990年
  《語言與神話》 恩斯特∙卡西勒著 于曉 等譯 張思明校閱 台北:久大文化股份有限公司 桂冠圖書股份有限公司 1990年
  《金枝》(上)(下)弗雷澤著 汪培基譯 桂冠圖書股份有限公司1991年
  《遊戲的人》約翰.赫伊津哈 著 多人譯 杭州:中國美術學院出版社 1996年
  《大母神:原型分析》(德)埃利希.諾伊曼著,李以洪譯北京:東方出版社1998
  《周書》 唐•令狐德棻撰 台北:台灣中華書局 1965年
  《聖與俗- 宗教的本質》伊利亞德著 楊素娥譯 台北:桂冠 2000年
  (四)、期刊論文
  1、國內期刊
  <牛郎織女故事的演變>范寧 文學遺產 增刊一輯 1957年
  <中國古代十日神話之研究>管東貴 中央研究院歷史語言研究所集刊
  第33本 1962年
  <中國古代社之源流>凌純聲 民族學研究所集刊第17、18期 1964年
  <祭祀卜辭中的犧牲>張秉權 史語所集刊第38期 1968年
  <中國之節序禮俗> 何聯奎 故宮季刊 第1卷第1期 1972年
  <七夕風俗考略 > 鍾敬文 中山大學語言歷史研究所週刊第1集第11、12期
  《隋書》 唐•魏徵等撰 台北:鼎文書局 1975年
  <中秋節的故事與習俗> 阮昌銳 海外學人 134期 1983年
  <中國星辰神話傳說中的七夕> 簡松村 故宮文物月刊2卷第5期 1984年8月
  <牛郎織女故事中「鵲橋」母題的衍變> 洪淑苓 中外文學第16卷第3期 1987年8月
  <「牽牛織女」原始信仰重探> 洪淑苓 民俗曲藝51期 1988年1月
  <「牛郎織女」在俗文學中的特色> 洪淑苓 中外文學第17卷第3期 1988年8月
  <「七夕節」的由來與習俗> 潘麗珠 國文天地五卷第4期 1989年9月
  <七夕與中元> 李豐楙 民俗曲藝65期 1990年5月
  <論中國懷鄉詩的人文精神> 胡曉明 文史哲 第四期1990年
  <論李賀的愛情詩> 廖明君 學術論壇 第1期1992年
  <由常入非常- 中國節日慶典中的狂文化李豐楙 >中外文學22卷3期 1993年8月
  《舊唐書》 五代後晉•劉昫等撰 台北:藝文印書館 1972年
  <先秦變化神話的結構性意義- 一個「常與非常」觀點的考察>李豐楙中國文哲研究集刊 1994年3月
  <台灣民間禮俗中的生死關懷> 李豐楙 哲學雜誌第8期 1994年4月
  <詩文與禮制- 七夕曝書> 葉國良 國文天地12卷10期 1997年3月
  <兩情若是久長時- 談七夕詩歌之美>洪淑苓 國文天地第13卷第3期 1997年8月
  <「初七及下九,嬉戲莫相忘」的文化讀釋> 何根海 鵝湖月刊第25卷第6期 1999年12月
  <宋代七夕詩略探> 蔡雅惠 雲漢學刊第7卷 2000年6月
  <落入人間的仙子-論漢魏詩歌中的織女> 高莉芬 國文天地第16卷第3期 2000年8月
  <七夕- 女性的民俗嘉年華> 洪淑苓 國文天地第16卷第3期 2000年8月
  <六朝詩歌中得七夕民俗意象> 洪順隆 國文天地第16卷第3期 2000年8月
  <會稀別遠、意滿情長- 談方苞七夕賦>黃水雲 國文天地第16卷第3期 2000年8月
  《新唐書》 宋 •歐陽修 、宋祈等撰 台北:中華書局 1965年
  <織女信仰與女性民俗文化- 兼及七夕詩文的性別批評> 洪淑苓 台大文史哲學報 第54期 2001年5月
  <走進春日的桑林:宋玉〈登徒子好色賦〉中邂逅採桑女的儀式與空間> 高莉芬第五屆國際辭賦學論文集 2003年。
  2、大陸期刊
  〈試談雲夢澤的由來和變遷〉宋煥文 求索第5期 1983年
  <歲時節日風俗綜述> 葉濤 民俗研究第1期 1986年1月
  <東西方〝早期維納斯〞比較研究- 牛河梁〝女神廟〞考古發現的重大意義>
  汪玢玲 民間文學論壇 第3期 1987年
  <節日規律研究> 王笠荃 民俗研究第1期 1988年
  <論節日喜慶中的悲涼意義> 彭兆榮、李哲 民間文學論壇第5、6期 1988年
  <論民俗的社會特質 > 汪玢玲 民俗研究第2期 1988年
  《宋史》 元•脫脫等撰 台北:鼎文書局 1978年
  <「七月七」述略> 中一 民俗研究第2期 1990年
  <「七夕」風俗談> 莊俊華 文史知識第8期 1991年
  <傳統節日習俗的象徵符號> 蔡鐵民 民間文學論壇第56期 1992年3月
  <七夕探源> 張君 湖北大學學報第4期 1993年
  <唐人七夕詩文論略> 董乃斌 文學評論第3期 1993年
  <乞巧與守拙─ 中國女性藝術的艱難抉擇> 嚴明 內蒙古師大學報 1993年
  <洪昇的七夕詩與《長生殿》> 竹村則行著 清風譯 杭州師範學院學報第4期 1994年
  <中國遠古的女神> 宋兆麟 尋根 第4期 1995年
  <牽牛織女遙相望- 談中國古典詩歌中「牛女七夕」原型 > 張喜貴 蒲峪學刊第1期1996年
  <日本牛郎織女傳說與中國原型的比較> 于長敏 民間文學論壇 第2期 1998年
  * * * * * * * * *
  <七夕風俗的文化破譯> 何根海 民間文學論壇 第4期 1998年
  <文學人類學研究的世紀性潮流> 葉舒憲 廣西民族學院學報(哲學社會科學版)第21卷2期1999年
  <細說中國古代的婦女節- 七夕乞巧民俗事象論> 蔣秀英 北方論叢 第5期 1999年
  <文學人類學的現狀與未來> 葉舒憲 荊州師範學院學報(社會科學版)第6期2001年
  <牛郎織女故事與仙女下嫁窮漢原型新探> 田富軍 濮陽教育學院學報第2期 2001年5月
  (五)、學位論文
  《關於桑樹的神話與傳說》 鄭清茂 台大中文所碩士論文 1959年
  《中國古代神話中人神關係之研究》林景蘇 高雄師範學院國文所碩士論文 1986年
  《牛郎織女研究》洪淑苓 台大中文所碩士論文 1987年
  《唐代詠月詩研究》梁淑媛 輔仁大學中文研究所碩士論文 1989年
  《說文解字》 東漢•許慎撰 台北:世界書局 1962年
  《唐詩中月神話運用之研究》 李豔梅 輔仁大學中文研究所碩士論文 1989年
  《六朝詩歌中的「女性書寫」》張紫君 輔大中文所碩士論文 1992年
  《唐代文學與三元習俗之研究》 辜美綾 政大中文所碩士 1994年
  《唐代九日重陽詩歌研究》 李秀靜 文化中文所碩士論文 1994年
  《兩宋七夕與重陽詞研究》劉學燕 東吳大學中文研究所碩士論文 1996年
  《兩宋中秋詞研究》 曾淑姿 東吳大學中文研究所碩士論文 1996年
  《唐代宴飲詩研究 》吳秋慧 政大中文所博士論文 2000年
  《孔雀東南飛》漢•劉蘭芝撰 台北:武陵 1989年
  《風俗通義》 漢•應劭撰 台北:世界書局 1975年
  《焦氏易林》 漢•焦贛撰 台北:藝文印書館 1959年
  《西京雜記》 晉•葛洪撰 台北:廣文書局 1981年
  《文心雕龍》 南朝梁•劉勰撰 台北:台灣商務印書館 1968年
  《文選》 南朝梁•昭明太子編 台北:藝文印書館 1989年
  《玉臺新詠》 南朝陳•徐陵 台北:商務印書館 1968年
  《唐六典》 唐•張九齡等撰 北京:中華書局 1992 年
  《白氏六帖事類集》 唐•白居易撰 台北:新興書局 1969年
  《唐會要》 宋.王溥撰 台北:世界書局 1960年
  《太平御覽》 宋•李昉等編 台北:新興書局 1959年
  《樂府詩集》 宋•郭茂倩編 台北:里仁書局 1980年
  《文苑英華》 宋•李昉等同輯 台北:華文 1965年
  《醉翁談錄》宋•金盈之撰 台北:臺灣商務印書館 1981年
  《廣韻》 宋•陳彭年等撰 台北:臺灣中華書局 1965年
  《燕翼貽謀錄》 宋•王捄撰 台北:臺灣商務印書館 1978 年
  《入蜀記》 宋•陸遊撰 上海:上海商務印書館 1936年
  《唐詩紀事》宋.計有功撰 台北:木鐸 1982年
  《太平廣記》宋.李昉編 上海:上海古籍出版社 1990年
  《幽明錄》 宋.劉義慶撰 台北:廣文 1989年
  《滄浪詩話》 宋.嚴羽撰 台北:金楓 1986年
  《物原》 明•羅頎輯撰 台北:臺灣商務印書館 1966年
  《萬曆野獲編》明•沈德符撰 台北:新興書局 1976年
  《天中記》 明.陳文燭撰 台北:文源書局 1964年
  《隨園詩話》卷二 清.袁枚撰 台北:漢京文化事業 1984年
  《淵鑑類函》 清•張英撰 台北:新興書局 1978 年
  《全唐文》 清•董誥等奉編 上海:古籍出版社 1993年
  《清嘉錄》 清.顧祿撰 南京:江蘇古籍出版社 1999年
  《佩文齋詠物詩選》清.查慎行等編 台北:廣文 1970年
  《古今圖書集成》 清•陳夢雷原編、清•蔣廷鍚等奉撰 台北:鼎文書局 1976年
  (二)、叢書
  1、《歲時習俗資料彙編》 台北:藝文印書館 1970年
  第一冊 《四民月曆》 漢•崔寔撰
  《荊楚歲時記》 梁•宗懍撰
  第二冊 《玉鐲寶典》 隋•杜臺卿撰
  第三冊 《歲華紀麗》 唐•韓鄂撰
  第四-五冊 《歲時廣記》 宋•陳元靚撰
  2、《筆記小說大觀》 台北:新興書局
  第九編第五冊《瑯嬛記》 元.伊士珍撰 1975年
  3、《叢書集成新編 》 台北:新文豐出版公司 1985年
  第三十四冊 《大戴禮記》 漢•戴德撰
  第三十七冊 《爾雅翼》 宋•羅願撰
  第四十三冊 《博物志》 晉•張華撰
  《夏小正戴氏傳》 宋•傅崧卿注
  第八十一冊 《搜神記》 晉•干寶撰
  《開元天寶遺事 》 五代•王仁裕撰
  《宣和遺事》 撰者不詳
  第八十二冊 《續齊諧記》 梁•吳均撰
  第八十三冊 《世說新語》 南朝宋•劉義慶撰
  《妝樓記》 唐.張泌撰
  第八十四冊 《文昌雜錄》 宋•龐元英撰
  第八十六冊《雲仙雜記》 唐•馮贄撰
  《夢梁錄》 宋•吳自牧撰
  《東京夢華錄》 宋•孟元老撰
  4、《中國地方志民俗資料匯編 》 丁世良、照放 北京:書目文獻出版社
  東北卷1989年4月
  華北卷1989年5月
  西北卷1989年9月
  中南卷1991年12月
  (三)、近代論著
  1、中文著作
  《敦煌曲初探》 任二北撰 上海:文藝聯合出版社 1954年
  《觀堂集林》 王國維撰 台北: 藝文印書館 1958年
  《唐詩宋詞選》 徐聲越編註 台北 : 正中書局 1959年
  《魏晉時代詩人與詩歌》方祖燊撰 台北:蘭台書局1961年
  《詩經與周代社會研究》 孫作雲撰 北京:中華書局 1966年
  《民俗學》 林惠祥撰 台北:臺灣商務印書館1969年
  《中國詩歌史》 張敬文撰 台北:幼獅文化公司 1970年
  《中晚唐三家詩析論— 李賀、李商隱與溫庭筠》 方瑜撰 台北 :牧童出版社1975 年
  《陳世驤文存》 陳世驤撰 台北:志文出版社1975年
  《中國詩學鑑賞篇 》 黃永武撰 台北:巨流圖書公司 1976年
  Description: 碩士
  國立政治大學
  國文教學碩士學位班
  90912017
  93
  Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0909120171
  Data Type: thesis
  Appears in Collections:[國文教學碩士在職專班 ] 學位論文

  Files in This Item:

  File SizeFormat
  index.html0KbHTML1025View/Open


  All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


  社群 sharing

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback