Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/132926


Title: The Settlement Policy of the Ottoman Empire and the Implementation of the Tanzimat Principles on the Semi-Nomadic People
Authors: 古雷德
Gürer, Ahmet Şamil
Contributors: 土文系
Date: 2020
Issue Date: 2020-12-15 11:22:12 (UTC+8)
Abstract: Konar-göçer ahalinin yerleşik hayata geçirilmesi, diğer bir deyişle iskânı meselesi Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar sürekli gündeminde kalmış olan bir meseledir. İlk planlı iskân politikaları kuruluş ve gelişme dönemlerinde özellikle Balkanlar'da gerçekleştirilen fetihleri desteklemek amacıyla uygulanmıştır. 1683 Viyana yenilgisini müteakiben Devlet, güvenliği sağlamak, vergi gelirlerini artırmak ve boş arazileri tarıma açmak için Anadolu'daki bazı konar-göçer aşiretleri Anadolu ve Suriye'nin kuzeyinde yerleşik hayata geçirmeye çalışmıştır. 19. yüzyılda da devam eden iskân çalışmaları Tanzimat döneminde daha kapsamlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemdeki iskân çalışmalarını prensipleri Gülhâne Hatt-ı Hümayûnu ile belirlenen genel reform programının, vergi, asayiş ve askerlik ve merkezi otoritenin tesisi gibi hususlarının bir parçası olarak görmek gerekir. Diğer bir deyişle, bu dönemde Orta Anadolu ve Güney Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen iskânlar genel reform programının konar-göçer ahali üzerindeki tatbiki olarak değerlendirilmelidir.
Relation: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11:1 , 5-13
Data Type: article
DOI 連結: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.1.1
Appears in Collections:[土耳其語文學系] 期刊論文

Files in This Item:

File Description SizeFormat
12.pdf413KbAdobe PDF28View/Open


All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.


社群 sharing