政大學術集成


Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/58879


Title: 1991年以來越-中關係正常化後領土邊界問題之探討
The territorial boundary issues after the normalization of relations between Vietnam and China 1991
Authors: 寧靈龍
Contributors: 朱新民
Zhu, Xin Min
寧靈龍
Keywords: 越-中關係
外交政策
睦鄰外交
陸地邊界
北部灣劃界問題
Date: 2012
Issue Date: 2013-07-11 18:20:31 (UTC+8)
Abstract: 越中兩國自古以來是山水相連、唇齒相依的鄰國、兩國人民間之文化交流與互動關系源遠流長、成為雙方傳統友誼之重要構成要素。越中兩國均為開發中國家、目前經濟均快速成長越中兩國是山水相連、唇齒相依的鄰國,越中兩國均為開發中國家、目前經濟均快速成長,其雙邊關系發展值得重視。第二次世界大戰以來,越中關係歷經友好合作、疏離及對抗時期,中國採行「睦鄰外交」政策、確實穩定了週邊環境、同屬社會主義共產黨領導的越中兩國關系也由對抗走向正常化、兩國高層領導人頻繁互訪、經由談判解決陸地邊界及北部灣劃界問題、並在經貿、社會文化等各方面加強交流合作。其雙邊關係發展值得重視。經過一段時間所發生不愉快對兩國與兩國人民之間而言這是一場衝突遺留給後代兩國、兩個政府一個準確地看法在兩國關係之間中。
另一方面,兩國自從把關係回係正常化以後也給了地區和國際社會作出不少貢獻。這也表示中國如何對鄰廊的外交政策、反而越南也如何去應對此政策讓此關係日後更加緊密。
Reference: 1.越南文書目
Nguyễn Cơ Thạch (1998),《 Thế giới trong 50 năm qua (1945-1995) và thế giới trong 25 năm tới(1996-2020)》︰ Nxb Chính trị QG Việt Nam。
峴港出版社編,(1996),《中國幾次出兵的真相與越中關係》。河內︰峴港出版社。Sự thật về những lần xuất quân của Trung Quốc và quan hệ Việt- Trung. Nxb Đà Nẵng (1996).
Robert Laffont, Kisinger, ses origines sa formation, son ascenion, son apogee Paris. 1975 (from: Marvin kalb- Barnard Kalb , Đột phá khẩu Trung Quốc, Hội nghị cấp cao 1972, Viện TT- UBKHXH. Hà Nội 1978)。
Đại cương lịch sử Việt Nam, Vol III.Nxb Giáo dục 1998.
Duong Phu Hiep(2007),〈越南與中國合作關係的一些特點〉《中國研究雜誌第一期》(越文)。
Do Tien Sam(2002),〈越中關係--從1991年正常化以來與展望〉《中國研究雜誌第四期》 (越文)。
Hồ Anh Cương (2003), Trung Quốc Chiến lược lớn, Nxb Thông Tấn, Hà Nội
Luu Van Loi(1999),《越南外交50年1945年至1995年下卷》。越南:人民公安出版社。
Le Cong Phung (2001)〈越南和中國之間的北部灣劃定和魚業合作協定〉
Nguyễn Sĩ Hồng (2001), “Một số nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng hoặc lựa chọn mốc biên giới quốc gia trên đường biên giới đất liền”, Tập san BGLT,(10)
共產黨雜誌 2001第二期》。河內,越南共產黨31。《Nxb.Sự Thật (1979), Vấn đề biên giới giữa Việt Nam- Trung Quốc, Hà Hội》。
Nguyen Hong Thao (2001). The Vietnam- China Agreement on territorial waters, specail economic zones and continental shelf's in the Tonkin gulf. Tạp chí nhà nước & pháp luật No.7. April.p48
Nguyen Duy Chien (2001) Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc (Agrement about Sino-Vietnamese mainland frontier)- Tạp chí Nhà nước và pháp luật. No 4.p.61。
Trần Văn Đô (2002), Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc những sự kiện 1991-2002.
杜達森《關於中越關係及南寧-諒山-河內-海防經濟走廊建設的一些建議》:河內,河內出版社,2000年,頁72。- Đỗ Đạt Thâm,《Một số kiến nghị về xây dựng hành lanh kinh tế Nam Ninh- Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng trong quan hệ Việt-Trung》Nxb. Hà Nội 2000。
事實出版社編著(1979)《三十年來越中關係的事實》。越南:事實出版社。
15. 國家政治出版社(1979),《越南-中國邊界問題》。河內:國家政治出版社。
16. 越南共產黨(1989),越共六屆六中會議決議(Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Khóa VI)。河內:真實出版社。

2.中文書目
于向東(2000),〈10年來中越經貿關係的發展〉《當代亞太 2000第4期》。
于向東(2003),〈中越關係發展的特徵與趨勢〉《東南亞縱橫》。
于向東(2005),〈冷戰後越南對華政策的調整〉《當代亞太2005年第4期》。
石之瑜(1996),〈懲越戰爭與中共對現狀的接受〉《共黨問題研究第22卷第1期》。
尹章華(1998),《海洋法概要》。台北:文笙書局。
王友才(2005),〈論第四代領導集體的「睦鄰外交」思想〉《黨史文苑(學術版)》。
古小松(2009),《2009年越南國情報告》。北京:社會科學文獻出版社。
古小松(2005),〈達成建設「兩廊一圈」共識,促進「南寧-河內-海防經濟走廊」啟動〉《東南亞縱橫2005年第11期》。
王偉主編(1996),《美國對亞太政策的演變1976-1995》。濟南:山東人民出版社。。
李國強,〈南沙群島問題對中越關係的影響〉,《21世紀中越關係展望》,中越學者學術研討會,鄭州大學越南研究所和廈門大學東南亞研究中心主辦。
周毅《擴大「兩廊一圈」與中國-東盟區域性物流中心建設》,《東南亞縱橫》,2005年第6期。
許梅(2000),〈中越關係的回顧和展望〉《東南亞研究第二期》。廣州︰廣州暨南大學東南亞研究。
陳向陽(2004),《中國睦鄰外交:思想.實踐.前瞻》:北京市,時事出版社,
張五岳(2007),《中國大陸研究2007年版》。台北:新文京開發出版股份有限公司。
張執中(1994),《中共對海政策:外交與軍事手段之運用》。台北︰國立政治大學東亞研究所碩士學位論文,未出版。
張輝、徐細希(2005),〈論鄧小平的睦鄰外交思想與實踐〉《廣西教育學院學報2005 年第5 期》。
國家政治出版社編(1994),《東南亞地區的安全問題》。越南:國家政治出版社。
郭明(1992),〈正常化後中越關係模式的認識〉《中國外交第4期》,。
唐永勝,郭新寧(1999),《角逐亞太》。江蘇︰江蘇人民出版社。
孫金城(2007),《正常化後的中越關係》。鄭州︰鄭州大學碩士學位論文,未出版。
梁錦文(2002),《後冷戰時期之越南外交政策》。台北:翰蘆圖書出版社有限公司。
劉江永(1999),〈國際關係夥伴化及其面臨的挑戰〉《現代化國際關係第4期》。
俞寬賜(1991),〈從萬隆南海會議展望未來南海地區之國際合作關係〉《中國國際法與國際事務年報(第六卷,1991)》。中國國際法學會,中國國際法與國際事務年報編輯委員會編,台灣商務印書館印行。
俞寬賜(2000),《南海諸島領土爭端之經緯與法理》。台北:國立編譯館。
陳鴻瑜(1997),《南海諸島之發現、開發與國際衝突》。台北:國立編譯館。
廖楊、蒙麗(2005),〈「兩廊一圈」建設及其對中越關係的影響〉《廣西師範大學學報哲學社會科學版2005年第7期》。
曹雲華(2005),《新中國-東盟關係論2005年版》。世界知識出版社。
衛明(2000),《中國外交上的「九」廣角鏡雜誌社》。香港:越南通訊社翻譯稿。
羅鼎鈞(2012),《胡錦濤和諧世界理念與中共南海政策》。台北:淡江大學中國大陸研究所碩士學位論文,未出版。

3.英文書目
Carlyle A, Thayer and Rames Amer (1999) Sino- Vietnamese Relations: Past, Present and Future in Vietnamese foreign Policy in Transtition Singapore: Institue of SouthEast Asian Studies p.69.
Garethe Porter, Vietnamese Policy and the Indochina Crisis, The third Indochina Conflict, ed. By. David Elliot. (Boulder: Westview Press, 1981).
Evan, Grant and Rowley, Kevin .(1990) Red Brotherhood at war. London. 「Chân lý thuộc về ai. Nxb QĐND. Hà Nội 1986. tr29」。
Michael Yuhuda, The International Polictics of the Asian- Pacific, 1945-1995.Chapter
Ross Munro(1997), The Roles of the United States, Russia and China in the New World Order. New York (China's Changing Relationns with Southeast, South, and Central Asia)。
Michael Yuhuda, The International Polictics of the Asian- Pacific, 1945-1995.Chapter
Evan, Grant and Rowley, Kevin .(1990) Red Brotherhood at war. London. 「Chân lý thuộc về ai. Nxb QĐND. Hà Nội 1986. tr29」。
Carlyle A, Thayer and Rames Amer (1999) Sino- Vietnamese Relations: Past, Present and Future in Vietnamese foreign Policy in Transtition Singapore: Institue of SouthEast Asian Studies p.69.
Garethe Porter, Vietnamese Policy and the Indochina Crisis, The third Indochina Conflict, ed. By. David Elliot. (Boulder: Westview Press, 1981).
Ross Munro(1997), The Roles of the United States, Russia and China in the New World Order. New York (China's Changing Relationns with Southeast, South, and Central Asia)。

4.法律文獻
法-清1887年和1895年條約
越-中戰時條約關于解決陸地邊界問題(1991年11月7日)
1993年10月19日「解決中華人民共和國和越南社會主義共和國邊界領土問題的基本原則協議書」
1999年12月30日,「越-中劃界陸地邊界協議書」
2000年12月25日,「北部灣劃界協議書」
2000年12月25日,「北部灣漁業合作協議書」
中央第3號決議(越南共産黨第VII次全國代表大會)
中央第8號決議(越南共産黨第IX次全國代表大會)
北京1991年11月10日,「越-中聯合聲明」
1999年2月27;2000年12月25日和2005年11月2日,「越-中聯合聲明」.
中國共産黨文件XIV, XV, XVI
越南共産黨文件 VI, VII, VIII, IX

5.其它網絡資源協助
http://www.mofa.gov.vn/vi/《越南外交部網站》
http://biengioilanhtho.gov.vn/vie/home.aspx《越南領土-邊界網站》
http://dangcongsan.vn/cpv/《越南共産黨電子報》
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu《越南政府辦公廳網站》
http://news.vnanet.vn/webdichvu/vi-VN/1/Default.aspx《越南通訊社網站》
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/《中國外交部網站》
http://cpc.people.com.cn/《中國共産黨網站》
http://www.xinhuanet.com/《中國新華社網站》
Description: 碩士
國立政治大學
東亞研究所
100253031
101
Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G1002530311
Data Type: thesis
Appears in Collections:[Graduate Institute of East Asia Studies] Theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
031101.pdf1804KbAdobe PDF875View/Open


All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.


社群 sharing