Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/81094


Title: İlhanlı (İran Moğolları) Ordularının Savaş Öncesinde Yaptığı Stratejik Hazırlıklar ve Savaş Sırasında Yaptıkları Hileler
Authors: 穆思齊
UYAR, Mustafa
Contributors: 土文系
Keywords: İlhanlı;Moğol;Ordu;Asker;Hiyerarşi;İran;Ortaçağ;Komutan
Ilkhanid;Mongol;Army;Soldier;Hierarchy;Iran;the Middle Age;Commander
Date: 2009-07
Issue Date: 2016-02-03 10:51:02 (UTC+8)
Abstract: İlhanlı (İran Moğolları) ordusundaki hiyerarşi, Cengiz Han tarafından teşkil edilen Moğol ordusunda var olan ile benzer niteliktedir. Ortadoğu ve Yakındoğu’ya gelmelerinden itibaren, Moğol orduları hiyerarşisindeki görevler ve isimleri değişime uğramışsa da, işlev anlamında aynı kalmışlardı. Muasır kaynaklar, hiyerarşi ve askerî görevliler hakkında bilgi verirken, Arapça ve Farsça isimleri yanında Moğolcalarını da zikretmektedirler. Bu ipuçları bize, İlhanlı ordusunda var olan askeri sistem ile Cengiz ordusu, daha da önemlisi Ortaçağ Türk askeri sistem ve stratejisi arasındaki bağı kurmamıza yardımcı olmaktadır. Makale, İlhanlı (İran Moğolları) ordusundaki hiyerarşi ve askerî görevlileri, muasır kaynaklar ışığında incelemekte; terimlerin kökenleri, yetkileri, görevlilerin sorumlulukları, maaşları, yargı ve cezaları hakkında bilgi vermektedir. Sunulan bilgiler, Moğolların Ortaçağlardaki askerî yapısını anlamak bakımından olduğu kadar, Ortaçağ Türk ve İran askerî yapısıyla ilişkisi olması bakımından da önemlidir.
Hierarchy of the Ilkhanid (the Mongols of Iran) army was similar to Mongol army that had been constituted by Chinggis Khan. Although duties and names of Ilkhanid military hierarchy members had been changed since Mongol entrance to the Middle and Near East; functions of these remain unchanged, in a general manner. The contemporary sources that present information about Ilkhanid military hierarchy and officers, give Mongolian names of the terms besides Arabic and Persian equivalents. These clues provide us with help to understand the relations between Ilkhanid military system and organisation of Chinggis Khan’s army, further more, and Mediaeval Turkish military system and strategy. The article analyses hierarchy and military officers of Ilkhanid army in the light of contemporary sources; and gives knowledge about origins of the terms, besides responsibility, salary, judgement and punishment of the military officers. The knowledge presented by article, is not only important with regard to comprehend Mediaeval Mongolian military construction in the Middle Ages, but also in point of Mediaeval Turkish and Persian military systems.
Relation: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,XXIX,437-447
Data Type: article
Appears in Collections:[土耳其語文學系] 期刊論文

Files in This Item:

File Description SizeFormat
index.html0KbHTML1255View/Open


All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.


社群 sharing