Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/88756


Title: 《入菩薩行論》〈靜慮品〉土登卻札注疏譯注
Translation and Interpretation of "Meditation Chapter" of "A Guide to the Bodhisattva's Way of Life" Explained by Tub bsTan Chos Grags
Authors: 黃奕彥
Hwang, Yih Yann
Contributors: 蕭金松
Shiau, Zin Song
黃奕彥
Hwang, Yih Yann
Keywords: 靜慮
自他平等
自他相換
Meditation
Equalization Between Self and Others
Interchanging Self with Others
Date: 1993
Issue Date: 2016-04-29 16:33:07 (UTC+8)
Abstract: 〈靜慮品〉在整部《入菩薩行論》當中所佔之篇幅最多的一品,全品內容
中前半段主要在說明如何捨離靜慮的逆品,即捨離塵世間的憒鬧,遠離對
內世間--親友等有情及外世間--利養恭敬等,而棲止於空閑寂靜之處;並
袪除對內心對於女人及利養恭敬的貪愛執著。待身心散亂因緣皆消除,已
堪任修習靜慮,後半部份便正式討論靜慮的修習。這一部份主要討論修習
靜慮之善所緣--自他平等與自他相換。由於自他平等為自他相換的基礎,
是故先說自他平等,接下來就以較多的篇幅說明自他相換,自他相換之道
理,與較自己卑劣、平等、高勝三種有情相換而分別對相換前的我修嫉妒
、競爭、傲慢,及在相換之後如何以溫和及嚴厲的方式提醒自己時時刻刻
不要妄起自我愛執的念頭。
Reference: 一、藏文原典:
1. Zhi ba lha' Byang-chub sems-dba'i spyod-pa la 'jug-pa'西寧:青海民族出版社,1989年。(寂天,《入菩薩行論》)
2. Zhi ba iha' Byang-chub sems-dpa'i spyod-pa la 'jug-pa'德格版西藏大藏經。東京:東京大學,1978。(寂天,《入菩薩行論》)
3. Zhi ba la' bSlab-pa Kun-las btus-pa.德格版西藏大藏經。東京:東京大學,1978。(寂天,《大乘集菩薩論》)。
4. Bu ston rin chen grub' bDe-bar gshegs-pa'i bstan-pa'i gsalbyed
chos kyi 'byung-gnas gsung-rab rin-po-che'i mdzod北京:中國藏學出版社,1988年。(布頓仁欽竹,《佛教史大寶藏論》)
5. rJe tsong kha pa , Byang-chub lam- rim che-ba西寧:青海民族出版社,1985年。(宗喀巴,《菩提道次第廣論》)
6. Yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan' Blo-sbyong snyan-brgyud
chen-moli grel-pa'中國藏語系高級佛學院編,北京:民族出版社,1988年。(慧幢,《修心耳傳廣釋》)
7. Yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan' Lam-rim bla-ma brgyud-pali
rnam-thar '拉薩:西藏人民出版社,1990年。(慧幢,《菩提道次第師承傳》)
8. Thu' u bkwan chos kyi nyi rna' Grub-mtha' thams-cad kyi khung
dang 'dod tshul ston-pa legs-bshad shel-kyi me-long (thu'u
- bkwan grub-mtha')蘭州:甘肅民族出版社,1989年。(土觀曲吉尼瑪,《宗派源流史》)
9 . Thub bstan chos kyi grags pa' Byang-chub sems-dpa' i spyod
-pa la 'jug-pa'i 'grel-bshad rgya-mtso'i yon-tan rin-po-che
mi-zad-pa 'jo-ba'i bum-bzang'北京:中國藏學出版社,1990年。(土登曲吉札巴,《入菩薩行疏海無盡功德妙善寶瓶》)

二、藏文原典漢譯:
1. 寂天著, 法議等譯, <<大乘集菩薩學論>> '大正藏﹒第三十二冊﹒論集部。
2. 寂天著,宋﹒天息災譯, <<菩提行經>> '大正藏﹒第三十二冊﹒論集部。
3. 寂天著,法護等譯, <<大乘寶要義論>> '大正藏﹒第三十二冊﹒論。集部
4. 寂天著,陳玉蚊譯注, <<入菩薩行譯注>> '台北:藏海出版社,民81年。
5 .無著賢著,慧海等譯, <<大乘修心七義論釋>> '大藏經補編第九冊
6. 宗喀巴著,法尊譯, <<菩提道次第廣論>> '台北:新文豐出版社,民76年。
7. 宗喀巴著,大勇譯, <<菩提道次第略論>> '台北:新文豐出版社,民64年
8. 法尊譯, <<現觀莊嚴論略釋>> '台北:佛教出版本士,民79年。
9. 多羅那它著,張建木譯, ((印度佛教史)) ,成都:四川民族出版社, 1988年
10. 布頓著,郭和卿譯, ((佛教史大寶藏論} ,北京:民族出版社,1986年
11. 迅魯伯著,郭和卿譯, ((青史)) ,拉薩:西藏人民出版社, 1985年
12. 土觀羅桑卻季尼瑪著,劉立千譯注, ((宗派源流史)) ,
拉薩:西藏人民出版社o
13. 阿底峽著,陳玉蚊譯, ((菩提道燈難處釋)) (收入陳玉蚊著《阿底
峽與菩提道燈釋))) ,台北:東初出版社,民79年。
三、專著:
1. 王輔仁著, ((西藏佛教史略)) ,西寧:青海人民出版社, 1982年
2. 呂激著, ((印度佛學思想概論} ,台北:天華出版社翻印,民71年。
3. 呂激著, ((西藏佛學原論)) ,台北:老古出版社,民73年。
4. 平川彰等著,李世傑諱, ((中觀思想) ,台北:華宇出版社,民74年
5 .王森著, ((西藏佛教發展史略)) ,北京:中國社會科學院出版社,1987年
6. 林崇安著, ((佛教教理的探討} ,台北:慧炬出版社,民79年
7. 陳玉蚊著, ((入菩薩行導論)) ,台北:藏海出版社,民81年
8. 格桑居冕著, ((實用藏文文法)) ,成都:四川民族出版本士, 1987年
四、論文:
1. 法尊著:西藏佛教的迦當派, (收入《現代佛教學術叢刊))冊7 5
,西藏佛教(一)概述)台北:大乘文化出版社,民68
五、工具書:
1. 張怡蓀主編, ((藏漢大辭典)) ,北京:民族出版社, 1986年。
2. 西北民族學院民族研究所編, ((藏漢佛學辭典)) ,西寧:青海民族
出版社, 1990年
3. 字井伯壽等編, ((德格版西藏大藏經總目錄)) ,東京:東北大學,
1934年。(台北:華字出版社翻印,民74年o )
Description: 碩士
國立政治大學
民族學系
G787103
Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004246
Data Type: thesis
Appears in Collections:[民族學系] 學位論文

Files in This Item:

File SizeFormat
index.html0KbHTML331View/Open


All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.


社群 sharing